👟

Sử dụng Lightning Rewards thế nào?

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Sử dụng Lightning Rewards thế nào?

Mục đích của LR

  • Tạo link giúp người dùng có thể nhận XSB token một cách nhanh chóng (trong tương lai sẽ hỗ trợ thêm SOL và USDC)
  • Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ link trên các social profile của mình (tương tự twitter tips), để nhận thường từ cộng đồng
  • Hy vọng, thông qua việc người dùng chia sẻ các link LR, sẽ có nhiều người biết đến Solareum, cũng như XSB hơn

Sử dụng LR thế nào

image
image
  • Nhấn vào nút XSB để lấy link LR
image
  • Chia sẻ link LR với bạn bè, hay trên các social profile
image
image
image
  • Khi người dùng click vào link thì sẽ được navigate tới trang chuyển XSB, địa chỉ người nhận đã được fill sẵn
image
image