Lightning Rewards SDK

Lightning Rewards SDK

Lightning Rewards SDK

image

Lightning Rewards SDK cho phép các nhà phát triển bên thứ 3 có thể tích hợp SDK (react-native sdk) vào ứng dụng của họ. Từ đó ứng dụng có thêm một lựa chọn thanh toán thông qua Solareum Wallet. Quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, linh hoạt và được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống blockchain của Solana.

Hiện tại Lighting Rewards SDK chấp nhận 3 token trong quá trình thanh toán: SOL, USDC, và XSB

Một số mã nguồn mở liên quan đến Lightning Rewards SDK 🚀

Tích hợp Lightning Rewards SDK

Việc tích hợp Lightning Rewards SDK chưa bao giờ dễ dàng đến thế, chỉ 2 câu lệnh đơn giản bạn đã có thể tích hợp tính năng thanh toán vào trong ứng dụng sẵn có của bạn.

import { pay, subscribe } from 'rn-solareum-sdk'

// mở app Solareum để thanh toán 
pay({
	address: string;
	token: 'USDC' | 'SOL' | 'XSB';
 // thông tin dùng để xác định một giao dịch trên ứng dụng 
 // client_id sẽ được trả về từ Solareum Wallet sau khi 
 // hoàn tất giao dịch 
 client_id: string;
	quantity?: number;
	scheme?: string;
	e_usd?: number;
 // đây là tên của ứng dụng, giúp app solareum wallet
 // có thể mở lại ứng dụng bên thứ 3 sau khi hoàn thành 
 // quá trình thanh toán 
	source?: string; 
})


// lắng nghe sự kiện trả về từ Solareum
subscribe().then({
	client_id: string;
	signature: string;
 status: 0 | 1;
		0: error 
		1: success
})

Solareum Grants

Tích hợp Lightning Rewards SDK vào ứng dụng của bạn để nhận được tối đa 1.000.000 XSB token.

Việc tích hợp với Solareum cũng sẽ giúp các bạn được biết đến bởi người dùng trong hệ sinh thái của Solareum. Bên cạnh đó thì Solareum còn mang lại những hiểu biết cho bạn về tiền mã hóa và công dụng của chúng.

🪴

Ngay sau khi tích hợp, dự án sẽ nhận được 100.000 XSB

Tuỳ thuộc vào lượng người dùng mỗi ngày, ứng dụng sẽ nhận được thêm XSB sau khi tích hợp với Lightning Rewards SDK, token sẽ được unlock 5% mỗi tháng.

 • DAU > 500: 150.000 XSB
 • DAU > 1500: 300.000 XSB
 • DAU > 3000: 550.000 XSB
 • DAU > 5000: 700.000 XSB
 • DAU > 10000: 1.000.000 XSB

Demo

Lightning Rewards trên IOS

Lightning Rewards trên Android

Liên hệ

 • Nguyen Thanh Quang
 • Email: hiiamquang@solareum.app
 • Telegram: @Solareum_NTQ