Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
✡️

Giải mã ý nghĩa Logo Solareum

Overview

📃
White paper
💹
XSB Distribution
🍀
Evaluation & Strategy
🍀
Terms of use

Payment Protocol, Solareum Wallet and XSB

🚀
Solareum Plan 2023
🤝
Solareum Integrates FIO Send to Simplify Cryptocurrency Transactions
🤝
Solareum Partners with FIO Protocol to Make Sending Crypto as Easy as Sending an Email
Lightning Rewards SDK
💳
What is a Payment Protocol?
What is Lightning Rewards?
🍍
How to connect to Solareum Wallet?
🎌
Borderless and bankless payment
🌴
The role of crypto payment channel
What role will Solareum play in Web 3?
What role will Solareum play in Web 3?
Simplify: Solareum (XSB)
Simplify: Solareum (XSB)
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum aims to push crypto payments go to mainstream in 2022
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum introduces a new feature: Syncing users' private keys to the cloud
Solareum x Moonpay
Solareum x Moonpay
How to use Moonpay on Solareum?
How to use Moonpay on Solareum?
💵
Simplify: Money
🌲
Simplify: Cryptocurrency
💱
Simplify: Exchanges
👛
Simplify: Crypto Wallet

Developers

🍍
How to connect to Solareum Wallet?

FAQ

🚲
Upcoming Plans
🔑
Solareum Wallet: How to use safely?
📜
Solareum Wallet: Terms of use
🌱
Solareum Core Team Q&A
🌱
Solareum: Q&A

Vietnamese

Kế hoạch năm 2023
Lightning Rewards SDK
👟
Sử dụng Lightning Rewards thế nào?
🪴
Làm thế nào để sử dụng trang Explore
LR hoạt động thế nào?
💹
XSB Distribution 2.0
📃
White Paper
🌲
Solareum: Định giá - Chiến lược
🔑
Sử dụng Solareum Wallet thế nào cho an toàn?
📈
Thông tin thị trường XSB/USDC
📜
Solareum Wallet - Điều khoản sử dụng
Lightning Rewards là gì?
✡️
Giải mã ý nghĩa Logo Solareum
📝
Solareum - Kế hoạch sắp tới

Giải mã ý nghĩa Logo Solareum

image

Solareum lấy cảm hứng từ Solar - thuộc về mặt trời và Reum - hậu tố chỉ các nguyên tố hiếm. Hơn nữa, đặt trong bối cảnh hệ sinh thái Solana, cái tên Solarum còn mang nghĩa là cực nhanh, và hiệu quả. Dzo đó chúng tôi lấy biểu tượng là tia chớp, với background là các đa giác màu tím - lấy cảm hứng từ đá phong thủy Amethyst. Hơn nữa, biểu tượng tia chớp cũng có hình chữ S, khá tương đồng với cái tên Solareum.

Với mong muốn rằng, XSB - token của nền tảng, sẽ hút bớt năng lượng tiêu cực, đồng thời cho phép chủ sở hữu nó có những năng lượng mãnh liệt từ thế giới tự nhiên, để đủ sức phát triển và hoàn thiện bản thân, vì một mục tiêu làm chủ tài chính, tạo ra sự thịnh vượng lâu dài và ổn định cho bản thân và gia đình.

Link Tải ứng dụnghttps://solareum.app/getwallet 2

Quá trình phát triển Logo

image

Team Solareum